MANNI MARII GORSAA TIRSTI FANDII DIYAASPOORAA ITOOPHIYAA IBSA MIIDIYAA

IBSA MIIDIYAA
ONKOLOOLESSA 20 BARA  2018
MANNI MARII GORSAA TIRSTI FANDII DIYAASPOORAA ITOOPHIYAA
              Wixata ONKOLOOLESSA 22, BARA 2018 Kallattiidhann maallaqa Funaanu Jalqabuu

Manni Maree Gorsaa Tirasti Fandiin Diyaaspooraa Itoophiyaa (EDTF) Sadaasa 22, bara 2018 irraa kaasee tooraa marsariitii isaa ethiopiatrustfund.org. irratti manii Doolara Ameerikaa Miliyoona 10 karoorfatee ifatti banamee jira.

Torbanoota dheeraa darban keessatti manni marichaa muuxannoowwan gaggarii idil-addunyaa dhimma kanaan walqabtu funaanuun, seeroota mootummaa fi imaamatoota baankotaa qorachuun  ciminaan hojjechaa tureera.

Manni marichaa i lammilee fi dhalattonni Itoophiyaa waamicha Muummichi Ministeeraa Dr. Abiyyi Ahimad taasisaniif laammilee rakkachaa jiran gargaaruuf fedhii isaan  qaban gadifageenyaan hubateera.

EDTF hundeessuu keessatti, manni marichaa dhaabbilee bu’aaf hinhundoofne waliin walitti hidhuun lakkoofsa herreega baankii banuun, dhaabilee sirna kaffaltii olaayinii hojjetanii fi haalota ittiin arjooman biroon, seroota fi dambiiwwan federaalaa fi baankotaa walitti guuruun itti gaafatamummaa fi iftoomina olaanaan kan hojiirra oolu ta’a. Hojiiwwan kunneen Manni Marechaa ariitiidhaan kan raawwatu ta’a.

Manni Marichaa lammilee adunyaa garaa garaa irra jiran obsa fi deeggarsa EDTFf  erga muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi paarlaamaa irratti waamicha dhiheessanii kaasee taasisan ni galateeffata.

Akkuma Fandiin kun gumaacha lammilee fi dhalattonni  Itoophiyaa biyya garaa garaa irra jiraataniin fi deeggartoota EDTF hojiitti galu, manni marichaa lammilee fi dhalattonni Itoophiyaa biyyoota adda addaa irra jiran mallaqa akka gumaachan gaafata. Akkuma kabajamoo muummichi ministeeraa Dr. Abiy ibsan, Fundichi akka milkaa’uuf kutannoo diyaaspooraa yeroo dheeraa gaafata.

Lammilee Itoophiyaa hunda, hiriyoota Itoophiyaa mara fi kanneen bilisummaa, demookiraasii,mirga dhala namaa fi bulchiinsa gaarii akka mirkanaa’uuf jaallattan toora marsariitii keenyaa  https://www.ethiopiatrustfund.org/ daawwachuun arjoomuu dandeessu.

Yaadachiisa Addaa : Manni marichaa hubannoon maqaa EDTFn maallaqa gumaachuuf akka jiru ni hubata. EDTFn kan mana marichaan hundaa’ee qofaasa kan ifatti maallaqa walitti qabu ajaja muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahimad Adoolessa 9, 2018 kennaniin kan hundeefamedha.

Waan walfakkatan : https://allafrica.com/stories/201808150252.html; https://ecadforum.com/2018/08/24/press-release-ethiopian-diaspora-trust-fund-advisory-council/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here